Varde skakklub

Sidst opdateret

10/1/19

Home Klubben turneringer billeder skakopgaver

Varde skakklub


Bestyrelsesmøde d. 3.1.17.


1.  Siden sidst

     - God juleafslutning.

     - Pedellen ønsker at vi flyttes til andre lokaler, pga klager fra lærerne.

       Anders og Benny møder pedellen og ser på evt. nye lokaler.

- Vi undersøger mulighederne for deltagelse i VAKS i uge 7.

2. Forårsturnering.

     - Foreløbig tilmeldt 11. Vi ønsker at dele i to hold.

        John undersøger mulighederne for at rate turneringen.
        Spørgsmålene er: Hvad er prisen? Må vi spille med 1timer 45 min pr

        spiller? Kan vi rate turneringen, hvis Benjamin og Sebastian deltager
        ( de er ikke medlemmer af unionen)?

3. Varde Weekend.

     Forsøges lagt enten 5. – 7. Maj eller 19.- 21. Maj. Vi spørger så mange

     som muligt og afgør så ca 17 januar.

4. Økonomi.

    Vi har ca 20.000,- i banken. Vi overvejer om vi skal sætte kontingentet    

    ned efter vore jubilæum i efteråret. Punktet behandles i slutningen af  

    året.

5. Generalforsamling.

    Udsat.

6. 90 års jubilæum

    Ca september. Datoen fastsættes senere. Vi forsøger at lave et

    jubilæum som ved 80 årsjubilæet i vores daglige lokaler med musik  

    gerne leveret af eter med band.
    Vi forsøger at få en stærk spiller eks Mads Andersen eller Sune Berg

    til en simultan om eftermiddagen.

7. Besøg fra Flensborg.

    Vi forsøger at arrangere et besøg d. 26.8 eller 2.9. Anders kontakter

    Flensborgklubben.

8. evt.

    jubilarer i år der fejres.  Niels Aage i maj og Bjarne i juli.


Ref JC



dagsorden:

1) siden sidst

2) klubturneringen: efter runde 7(d. 19.april) kan både forårsmesteren og klubmesteren kåres, den sidste efter retningslinjerne fra vores møde d. 25.8.15.

3) holdturneringen: har det været svært at stille de to hold, og hvordan har det fungeret i forhold til Niels Aages kritikpunkt fra GF sidste år -

    se om bestyrelsens reaktion på denne kritik under punkt 6 i referatet fra mødet i august.

4) brug af præmiepenge fra sidste sæsons holdturnering, 800 kr!

5) skoleskak, status

6) Flensborgtur, jeg svarer Holger og Jürgen dernede / down under, at vi foreslår dem at invitere os lørdag den 24. september.

7) lokale: jeg kontakter skolen om dette inden vi mødes

8) weekendturnering: NielsP siger, at jeg skal bede skolen om at måtte bruge deres netværk under turneringen - det gør jeg inden mødet.

9) forberedelse af generalforsamlingen d. 26.4. : På valg er  Niels P og Benny

10) sæsonstart: 30. august

11) 90 år fylder Varde Skakklub i oktober 2017

12) evt.




Referat af bestyrelsesmøde i Varde Skakklub den 5. januar 2016 på den gamle handelsskole.

Deltagere: Anders, Niels Peter, John, Peter

Dagsorden:

1) Evaluering af efterårets klub- og holdturnering.

2) Plan for foråret 2016

3) Skoleskak

4) Økonomi

5) Fødselarer

6) Flensborg skakklub

7) Evt.


Følgende drøftedes/besluttedes:

- Ad pkt. 1:

Klubturneringen har fungeret ok.

Det har været svært at stille hold i holdturneringen

- Ad pkt. 2:

Anders' udkast til forårsplan blev i det væsentlige godkendt.

Vi annoncerer i Skakbladet kort om vores weekendturnering med henvisning til DSU's hjemmeside.

Forårsturneringen arrangeres med 2 grupper a 8 deltagere, ved færre tilmeldte dog en stor

Monrad-gruppe.

- Ad pkt. 3:

John redegjorde for aktiviteterne og det desværre nedadgående deltagerantal.

- Ad pkt. 4:

John redegjorde for klubbens økonomi, der ser fornuftig ud med en mindre tendens til forøgelse af

formuen.

- Ad pkt. 5:

Jørgen Hansens 70-års fødselsdag markeres.

- Ad pkt. 6:

Anders redegjorde for sine videre erfaringer udi det tyske ...

Ad pkt. 7:

- Anders kontakter pedellen angående klubbens tilbageflytning til Lykkesgårdskolen.

Peter Roesen


Referat af bestyrelsesmøde i Varde Skakklub den 25. august 2015 på den gamle handelsskole. Deltagere: Anders, Benny, Niels Peter, John, Peter

Dagsorden: 1) Skoleskak 2) Halvårsplanen 3) Efterårsturneringen 4) Hvordan kåres klubmesteren ? 5) Holdturneringen 6) Styrkelisten 7) Fødselarer 8) Udflugt til Flensborg 9) Evt.

Følgende drøftedes/besluttedes: -

 Ad pkt. 1:Vi tilbyder skoleskak mellem 18-19 i den kommende sæson v/Benny og Anders. John udarbejder udkast til annonce til Anders og skriver til Jacobiskolen. Anders skriver til avisen. -

ad pkt. 2: Det vedhæftede udkast fra Anders godkendtes med mindre ændringer. -

Ad pkt. 3: Der seedes som grundlag for tildeling af forskellig betænkningstid. -

Ad pkt. 4: Pouls forslag om at kåre klubmesteren ud fra en pointtildeling fra både efterårs- og forårsturneringen vedtoges, således at omkamp om klubmesterskabet kun sker ved pointmæssig ligestilling. -

Ad pkt. 5: udsat.      -

Ad pkt. 6: Efter drøftelse af spørgsmålet, herunder Niels-Aages forslag på seneste generalforsamling, var der overvejede stemning for at fastsætte holdene efter styrkelisten opstillet i ratingorden, og således, at en spiller, der har spillet maximalt antal dobbeltrunder efterfølgende spiller på det oprindelige hold. -

Ad pkt. 7: drøftet. -

Ad pkt. 8: Udflugten udsattes til et senere tidspunkt. -

Ad pkt. 9: intet.

Peter Roesen           



Hej!

Jeg har læst i JV, at om- og opbygningen af Lykkesgårdsskolen vil være tilendebragt om et år og at skolen til den tid forlader den Gl. Handelsskole - dvs. at vi har et år tilbage hvor vi er nu.

Lad os under alle omstændigheder mødes tirsdag 8 dage og tilrettelægge halvåret, så godt som vi kan.


Dagsorden d. 25.8 .15 kl. 19.15:

1. skoleskak

2. halvårsplanen

3. efterårets klubturnering, bl.a. hvordan vi seeder i 3 grupper

4. hvordan kåres klubmesteren? Se punkt 6 fra Generalforsamlingen

5. holdturneringen, bl.a. om vi skal tilmelde flere end vores 2 ottemandshold

6. styrkeliste : i følge pkt. 5 på Generalforsamlingen skal bestyrelsen 

    1) lave en styrkeliste der bedst muligt benytter de enkelte medlemmer

    2) sørge for at holdene til de enkelte runder bliver sat i fællesskab 

7. fødselarer i efteråret: Peter og Hans J

8. udflugt til Flensborg d. 19.9., bl.a. antal af deltagere herfra, afgangstidspunkt, gave...

9. evt.

 

mvh Anders


  




Bestyrelsesmøde d. 13.4.15 hos John

Tilstede: Niels Peter, Benny, Peter, Anders, John

1. Skak på Jacobi skole: Klubben føler sig velkommen. Èn time hver fredag frem til påske.

Leszek fortsætter tirsdage med ”elitespillere”. Fredage fremover måske et hold af specielt interesserede – ca 20 elever.

Vi skal forsøge at få så mange som muligt ned i klubben til den nye sæson.

2. Forårsturneringen. Præmier til hver fjerde spiller ( 2 præmier til gr.1 – 3 præmier til gr.2)

3. pokaler.

A: kamppokal  

B: klubmesterpokalen afgøres efter gældende regler ( nye regler diskuteres på generalforsamlingen)

C: skønhedspokal  , bedømmelseskomite- Anders, Benny, John forslag senest 21.4.15

4. generalforsamling d.28.4.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg – Anders ,Peter og John er på valg.

5. Indkomne forslag

6. Forslag til drøftelse fra bestyrelsen  - afgørelse af klubmesterskabet.

7. evt.

5. Varde Weekend. Ind til nu 17 tilmeldte.

Reglerne ratingpræmie overvejes omformuleret med virkning fra næste år.

6. evt.  

Opstart efterår 15:   25.august.

               Peter demonstrerede elastikgymnastik/styrketræning



Dagsorden bestyrelsesmøde d. (Hos John Callesen)


1. siden sidst: Skak på Jacobi Skole, status

2. forårsturneringen: vi holder fast på præmier til ca. hver fjerde

3. pokaler a) kamppokalen

                 b) klubmesterskabet:afgøres efter de hidtidige regler, idet dog disse drøftes på GF

                 c) skønhedsparti:pokalen uddeles gerne hvert år, men evt. hvert andet år. Bedømmelseskomiteen var sidste år John og Anders.

                     Frist for indlevering af partier er 21.april.

4.Generalforsamling, forslag til dagsorden: 1. Valg af dirigent   2.Formandens beretning   3. Fremlæggelse af regnskab   4. Valg, på valg er Anders, Peter og John   5.Indkomne forslag  NB. Bestyrelsen ønsker en drøftelse i generalforsamlingen af den måde klubmesterskabet bør afgøres på   6. Evt.

5. Varde Weekend

6. evt.


vh Anders

                                                 




Dagsorden bestyrelsesmøde 16 febr. 2015

1. skoleskak er startet i Sct Jacobi

2. afslutning af Efterårsturneringen, fordeling af præmier

3. forårsturneringen, Poul har nævnt en anden måde at finde klubmesteren: give placeringerne fra fx. nr.1 til nr 6 i de to halvårsturneringer points, og klubmester er så den med det laveste antal points (=højeste placeringer).... hvad synes I?

4. økonomi

5. Varde Weekend afholdes 24.- 26. april efter samme koncept som i 2014 (jeg undersøger netop om oplysningerne i sidste års annonce gælder endnu)

6. fødselarer

7. næste møde: ma. 13.4. kl.19.00-20.45 - hvor?

8. evt.


vh Anders


Referat

Bestyrelsesmøde hos Anders d. 16.2.15 kl. 19-20.45

Deltagere: Anders, Benny, Niels Peter, John samt Peter fra kl. 19.50

Dagsorden:

1. Skoleskak er startet i Sct.Jacobi.

Anders har aftalt med skolen at starte op fredag uge 8.  med 75 elever. Ole og Niels Peter hjælper. Niels Aage spørges.

2. Afslutning af efterårsturnering, fordeling af præmier:

Gr1. 1,pr, Gabor 2, pr

Gr.2 Søren 1 pr.

Gr.3 Jan 1. Pr., John 2. Pr., Niels Aage 3. Pr.

3. Forårsturneringen. Poul har nævnt en anden måde at finde klubmesteren: give placeringerne fra fx nr. 1 til 6 i de to halvårsturneringer points, og klubmester er så den med laveste antal points (=højeste placeringer).

Emnet tages op til drøftelse på generalforsamlingen. På baggrund af drøftelsen tager bestyrelsen senere en endelig beslutning med virkning fra efterår 15

Næste møde hos John Callesen


Bestyrelsesmøde d. 15.12.14


1. Opfølgning siden sidst.
Efterårsturneringen. Det er gået ok, men vi skal være opmærksomme på, om vi næste år vil fortsætte med 4 hold.  Afbud giver problemer.
vi fastsætter 19 januar som sidste frist for efterårsturneringen.

Skoleskak: Vi tilbyder Varde by skolerne 5 ugers skak en gang ugentlig på skolerne - efter skolernes skakdag.

2. Præmie til eftrårsturneringen.
Vi fast holder præmie til ca. hver fjerde spiller

3. Forårsturneringen: Tilmelding senest  13.1.15

Første runde  20.1. derefter 3.2. – 24.2. – 10.3. – 17. 3. – 24.3. – 21.4.
Hængepartier 7.4.
Hurtigturnering: 14.4.

4. Økonomi:
Alle har betalt. Kassebeholdningen er solid! Regningerne er betalt!  ( saldo: 18.397,-kr)

5. Andet.
næste møde: 16.2.15 hos Anders.

NB( elastikinstruktion ved Peter !)


Ref: JC

Indkaldelse til

Generalforsamling tirsdag d. 30. April 2013

 1.valg af dirigent

2.formandens beretning

3.fremlæggelse af regnskab

4.valg:på valg er Anders,Peter og John (som alle er villige til genvalg)

5.forslag:forslag skal indsendes senest 10 dage før GF,

6.evt.

 

mvh Anders/bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen.

Referat ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 17. jan. 2012

Den 17. november 2011 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Varde

Skakklub med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Følgende besluttedes:

- Ad pkt. 1:

Valg ansås for u fornødent

- Ad pkt. 2:

John Callesen valgtes som nyt bestyrelsesmedlem med henblik på overtagelse af posten som klubbens kasserer, efter at vores tidligere kasserer Arne Otto Bach var afgået ved døden.

I forlængelse af generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde med deltagelse af den samlede bestyrelse, Anders Christensen, Niels Peter Nissen, Benny Damborg, John Callesen og Peter Roesen.

Bestyrelsen konstituerede sig med John Callesen som kasserer, mens fordelingen af de øvrige bestyrelsesposter forblev uændret.

Peter Roesen

referent



Referat af 

GENERALFORSAMLING

i Varde Skakklub tirsdag den 27. april 2010

 Deltagere: Søren, Steen, Niels Ejner, Kaj, Per, Niels Peter, Benny, Bent, Alfred, Svend Henningsen, Anders, Peter, Mikael, Ole og Arne.


Dagsorden:

1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. fremlæggelse af regnskab

4. kørselstakster

5. kontingent

6. valg

7. evaluering af klubturneringen

8. indkomne forslag iøvrigt

9. eventuelt



- Ad pkt. 1:

Mikael Langager valgtes som dirigent.



- Ad pkt. 2:

Anders omtalte årest aktiviteter, herunder kulturnatten, Flensborgturen, vores juniorturnering og Hans Jørns simultanforestilling.


Bestyrelsen vil fortsat overveje løbende at arrangere indslag på klubaftenerne med gennemgang af partier, analyser mv., evt. med et tidligere starttidspunkt.


Efterårsturneringen blev vundet af Steen.


Forårsturneringen blev vundet af Benny med Anders på andenpladsen, mens B-gruppen blev vundet af Bent med Kaj som nr. 2.


Anders bemærkede, at turneringsreglementet vil blive genovervejet, herunder mht til deadlines for afvikling af partier.


I holdturneringen er 1. holdet rykket op i 2. division, mens 2. holdet er rykket op i A-rækken.


Steen fik overrakt kamppokalen for sin score på 5 ½ af 7 på 1. holdet.


Der tildeles Svend Andresen og Kaj særlige præmier for disses scorer på hhv 2. og 3. holdet.  

Kontakt bestyrelsen her

nen


Referat af GENERALFORSAMLING i Varde Skakklub tirsdag den 26. april 2011

Deltagere: Søren, Niels Peter, Mikael Bent, Niels Ejnar, Bjarne, Peter, Benny, Ole, Anders, Arne, Jasper og Hans Jørn.

Dagsorden:

1.                                      Valg af dirigent

2.                                      Formandens beretning

3.                                      Fremlæggelse af regnskab

4.                                      Valg

5.                                      Forslag til vedtægtsændringer

6.                                      Indkomne forslag

7.                                      Eventuelt             

 - Ad pkt. 1:         

Mikael Langager valgtes som dirigent.

 - Ad pkt. 2:         

Formand Anders Christensen gennemgik årets aktiviteter, herunder kulturnatten, åbenthus-arrangement, foredrag i klubben, afholdelse af fest. Vi har klaret os godt i klubturneringen, hvor der har været god mødedeltagelse fra medlemmernes side. 1.-holdet, der sikrede sig endnu en sæson i 2. division, har deltaget i et kommunalt arrangement for årets sportsfolk i anledning af oprykningen sidste år.

Efterårsturneringen vandtes af Anders, men Peter vandt forårsturneringen. De to skal spille omkamp om klubmesterskabet.

Mikael fik tildelt kamppokalen, mens skønhedspokalen for årets parti gik til Anders.

Der uddeltes 3 præmier:

Klubmesterskabet ( afgøres efter generalforsamlingen )

Bedste 2. holdsspiller. Jesper Hansen

Bedste 3. holdsspiller. Arne Otto Bak

-Ad pkt. 3:

Kassereren Arne Otto Bak gennemgik regnskabet, der omdeltes. Resultatet med et underskud på knap 3.000 kr., der skyldes få indtægter udove

r kontingentet, og de stigende udgifter til kørsel til 1. holdskampe, er ikke tilfredsstillende.

Mulighederne for at rette op på dette drøftedes, herunder mht fremtidige kontingentforhøjelser.

Regnskabet godkendtes.

- Ad pkt. 4:         

Anders Christensen, Arne Otto Bak og Peter Roesen genvalgtes til bestyrelsen for en periode på 2 år.  

Alfred Holm genvalgtes som revisorsuppleant.

- Ad pkt. 5:

Arne redegjorde for forsalget til vedtægtsændringer, der i det væsentlige vil indebære, at bestemmelse om årlige indbetalinger på konto i Varde Bank, udgår,

 ligesom klubbens aktiver ved opløsning af klubben skal tilfalde hovedkredsen.

Niels Ejnar fremsatte forslag om, at der tillige sker en præcisering af reglerne om valg til bestyrelsen og til revisorposten.

Efter debat blev alle forslagene til vedtægtsændringer trukket tilbage med henblik på, at der til næste generalforsamling fra bestyrelsens side fremsættes et

samlet forslag til vedtægtsændringer, der udsendes som vedhæftet fil til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

- Ad pkt. 6:         

Ingen forslag modtaget.

- Ad pkt. 7:         

Den kommende sæsons aktiviteter drøftedes.

Klubben står for afholdelse af Ølgodturneringen i maj 2011 samt holdpokalturnering den 15. maj 2011.

Der forventes afholdt bestyrelsesmøde den 23. august, mens 1. klubaften bliver den 30. august 2011.

Mikael Langager                                                                Peter Roesen

dirigent                                                                               referent