Varde skakklub

Sidst opdateret

7/12/16

Home Klubben turneringer billeder skakopgaver

27/4 - 16


Dagsorden til generalforsamling i Varde Skakklub d. 26. april 2016


1. valg af dirigent

2. formandens beretning

3. fremlæggelse af regnskab

4. valg til bestyrelsen. på valg er Niels Peter og Benny, som begge er villige til genvalg

5. forslag (der er ikke indkommet forslag)

6. mere løst end fast, bl.a. tur til Flensborg 24.9.16

                                           ideer til at få nye medlemmer

                                           sæsonstart 

                                           lokaler

                                           vores weekendturnering

7. evt.Referat Generalforsamling 26.4. 2016."I alt 13 medlemmer deltog i Varde Skakklubs generalforsamling d. 26.4. 2016.


1. Dirigent var Niels Aage, som meddelte, at GF var lovligt indvarslet, nemlig 14 dage forud.

2. Formandens beretning indeholdt udover en redegørelse for klub- og holdturneringerne også en helbredsoversigt: Søren og Ole

    blev syge i efteråret, men er igen aktive som før.

    Kamppokalen gik til Steen for den nydelige score på M1, nemlig 5½ p af 7 mulige.

    Klubmester blev for andet år i træk Poul, som via en 1.plads i efteråret og en 4. plads i foråret opnåede den bedste samlede placering.

    Skønhedspræmien gik til Niels P for en smuk gevinst over Anders.

3. Regnskabet viste større indtægter for kaffekassen, men også bl.a. større udgifter til kørsel til holdkampe, derfor er overskuddet mindre end sidste

    regnskabsår, men stadigvæk + 1465 kr. Vi har en sund økonomi.

4. Niels P og Benny blev genvalgt til bestyrelsen, og også de to revisorstillinger blev genbesat (Bjarne og Niels A)

5. Ingen forslag var indkommet

6. Flensborgturen er fastsat til lørdag d.24.september. Pt har mange interesserede meldt sig, flere medtager deres egne dronninger.

    Det kniber meget med nye medlemmer, forskellige ideer drøftedes, og bestyrelsen vil reagere herpå.

    Klubstart d.30.august. Vores adresse vil fra da af igen være den renoverede Lykkesgårdsskole.

    I næste sæsons holdturnering vil vi sandsynligvis stille 3 hold, og de tre holdledere skal arbejde tæt sammen i arbejdet med at stille hold.

7. Niels A foreslog en uformel sommerturnering."


REFERAT

af ordinær generalforsamling i Varde Skakklub den 28. april 2015.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg til bestyrelsen: på valg er Anders, John og Peter, der alle er parate til genvalg, men andre må gerne melde sig.

5. Indkomne forslag. For at disse kan blive behandlet, skal de indsendes til bestyrelsen 10 dage for GF, altså om kun 4 dage!

6. Drøftelse af den måde klubmesterskabet bør afgøres på. I øjeblikket mødes efterårets vinder og forårets vinder i 2 hurtigskakpartier a 20 minutter, ved uafgjort, spilles et såkaldt armageddon- parti, hvor hvid får 6 minutter og skal vinde over sort, der tildeles 5 minutter.

Et anden mulighed kunne være at lægge placeringerne i de to halvårsturneringer sammen, så at spilleren med det sammenlagt laveste (placerings-)tal er klubmester.

7. Evt.

Følgende drøftedes/vedtoges:

-Ad pkt. 1: Ejvind Lauridsen valgtes og erklæede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

-Ad pkt. 2: formand Anders redegjorde for årets aktiviteter mv, herunder klubbens nye lokaler, om turneringsaktiviteter, klubturneringen, holdturneringen, vandrepokalen, besøg fra venskabsklubben fra Flensborg, skønhedspokalen, bestyrelsesmøder, skoleskak.  

Spørgsmalet om klubbens tilknytning til skoleskak drøftedes. Bestyrelsen går videre med spørgsmalet.

Formandens beretning er vedhæftet referatet som bilag. (se formandens beretning nedenfor)


-Ad pkt. 3: John redegjorde for regnskabet, der godkendtes.

-Ad pkt. 4: Anders, John og Peter genvalgtes. Jan Schou og Ejvind Lauridsen valgtes som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Bjarne og Niels-Aage valgtes som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

-Ad pkt. 5: Der forelå følgende forslag fra Niels-Aage Kristensen:

"Der nedsættes et Holdturneringsudvalg i starten af hver skaksæson,straks efter at bestyrelsen har besluttet, hvor mange hold, der tilmeldes.

Holdudvalget har 2 opgaver :

- at lave en styrkeliste,der gør det muligt, at benytte de enkelte medlemmer bedst muligt

- at sætte holdene til de enkelte runder i fellesskab

Holdudvalget består af de respektive holdledere, som selv vælger en "tovholder"."

Efter drøftelse trak Niels-Aage forslaget mod, at bestyrelsen sikrer en tilrettelæggelse af holdturneringen i overensstemmelse med forslaget, dog således at styrkelisten fortsat fastsættes af bestyrelsen.

-Ad pkt. 6: Anders redegjorde for forslaget, der hidrører fra Poul. Bestyrelsen overvejer den fremtidige afvikling af mesterskabet i lyset af drøftelserne.

-Ad pkt. 7:  Benny Damborg demonstrerede sit par spille  i Varde Weekend 2015 mod Lars Wisler, Grindsted. Partiet var valgt som årets skønhedsparti spillet iaf et klubmedlem.

Ejvind Lauritsen       /           Peter Roesen        

Dirigent                          Referent


  


formandens beretning april 2015

Lokale: Vi er igen flyttet, denne gang til den Gl. Handelsskole, hvor vi har udmærkede lokaler.

EMT’er o.lign.: Vi arrangerede for 2. gang Varde Weekend - turneringen, sjovt at arrangere - og et kæmpearbejde! Enkelte af os har deltaget i EMT’er og hurtigturneringer, mest flittig er helt sikker Niels Aage, som fx var med i Grindsted Skakklubs Høstturnering, og endelig tog en del af os til Vojens- hurtigjuleturneringen.

Klubturneringen: I efteråret var vi en stor gruppe (16 deltagere), her i foråret to grupper på hver  8 deltagere, i gruppe 1 kunne Søren dog ikke fuldføre pgra. arbejde, og Gabor ville/kunne ikke deltage, da han først lige var vendt tilbage efter et længere ophold i hjemlandet.

Poul vandt efterårets turnering på en bedre korrektion end Gabor (2 og 1 øl). Bedst i seedningsgruppe to var Søren (1 øl), og bedst i rgr. tre var Jan med bedre korrektion end John og Niels Aage (2 og 1 og 1 øl).

Forårsturneringens gruppe et blev vundet af Anders med bedre korrektion end Poul (2 og 1 øl), mens gruppe to blev vundet af Jan foran Niels Aage og John (2 og 1 og 1 øl).

Klubmesteren skal findes i to hurtigkampe mellem efterårets og forårets vinder, Poul og Anders.

Holdturneringen: Vi klarede os pænt i mesterrække 1, hvor vores hold blev nr. 3, men langt efter Horsens, som tog 5. hovedkreds’ plads i 2. division. Vores hold i A-rækken blev nr. 2 efter Grindsted, men da denne klub ikke kunne stille 8 mand til oprykningskampen til mesterrække 2, stillede vi 8 mand fra vores A- og B-rækkehold, til lejligheden forstærket af Leszek, som blev meldt ind i en håndevending og placeret på bræt 1 i oprykningskampen mod Ribe 2. Vi vandt denne kamp, og jeg er sikker på, at vi kan takke vores nye blod fra den desværre opløste Helle Skakklub for denne succes!

Vi uddeler altid en vandrepokal til den tapreste i holdkampene, en kamppokal. Den tilfalder i år John, som scorede 6½ p. af 7 mulige på de to B-rækkehold: ud over sølv der nu skal pudses førte denne præstation til et spring fremad i ratingtabellen!

Flensborg: Vores venner i Skakklubben af 1876 i Flensborg aflagde os et hyggeligt besøg den 23. august i efteråret. Programmet blev ændret til at vi spillede to kampe mod hver en af deres 8 spillere, vist en god ide. Der blev ikke tid at besøge Varde Museum og bl.a. se nogle af Frello-billederne. Dagen sluttede i stedet for med fællesspisning  på kong Svend, hvor det blev der mange gode samtaler -  jeg husker, at min bordnabo ikke syntes, at man i Tyskland behøvede et parti som SSW, men at man skulle stemme politisk og ikke nationalt). Og så var der noget med en tysk ellers nydelig skjorte, som blev farvet meget rød - men en dansk skjorte kunne alligevel ikke erstatte denne….

Skønhedspokalen: Komiteen, som skulle præmiere et skønt parti, mødtes for godt et døgn siden, og der var indleveret 4 partier til bedømmelse, som alle var åh så skønne. Men prisen tilfaldt fortjent Bennys flotte gevinst over Lars Wisler i søndags (egentlig efter fristens udløb…).

Bestyrelsesmøder. Vi har holdt i alt fem møder, med et godt udbytte, synes vi, og et passende svind i gaven fra Flensborg  til bestyrelsen. en flaske Johannsen Rom!                

Skoleskak: Sidst på året 2014 tog John initiativet til at kontakte byens tre skoler for at tilbyde skak. Vores oplæg blev mødt med stor interesse af Jacobi Skole, og vi enedes om at starte skak fredag eftermiddag kl. 13.30 til 14.30, i første omgang i de 7 uger mellem vinterferien og påskeferien. Rent skoleteknisk kaldes det ”understøttende undervisning”:  En 4.klasse, to 5.klasser og en 6.klasse var eleverne, der i denne time skulle vælge ”spil”, (spil med indlæringspotentiale vil jeg kalde det), og deres lærere og SFO-ansatte ville være til stede, 4-5 voksne.

Efter påske fortsætter vores aktiviteter sådan, at interesserede elever spiller om fredagen – der er ca. 20 –

og sådan at særlig interesserede spiller og øver sig tirsdag eftermiddag. Leszek er primus motor og har især hjælp af Ole.


28.april 2015 Anders

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Varde Skakklub om 14 dage, d. 28. april kl. 19.15.


D. 17. 4-2015

Indkommet forslag til generalforsamlingen d. 28/4.


Jeg vil gerne stille følgende forslag til drøftelse og evt vedtagelse.

Der nedsættes et Holdturneringsudvalg  i starten af hver skaksæson,straks efter at bestyrelsen har besluttet, hvor mange hold, der tilmeldes.

Holdudvalget har 2 opgaver :

- at lave en styrkeliste,der gør det muligt, at benytte de enkelte medlemmer bedst muligt

- at sætte holdene til de enkelte runder i fællesskab

Holdudvalget består af de respektive holdledere, som selv vælger en "tovholder".

Niels Åge KristensenDagsorden:

1. Valg af dirigent

2.Formandens beretning

3.Fremlæggelse af regnskab

4.Valg til bestyrelsen: på valg er Anders, John og Peter, der alle er parate til genvalg, men andre må gerne melde sig.

5.Indkomne forslag. For at disse kan blive behandlet, skal de indsendes til bestyrelsen 10 dage for GF, altså om kun 4 dage!

6.Drøftelse af den måde klubmesterskabet bør afgøres på. I øjeblikket mødes efterårets vinder og forårets vinder i 2 hurtigskakpartier à 20 minutter, ved uafgjort, spilles et såkaldt  armageddon-parti, hvor hvid får 6 minutter og skal vinde over sort, der tildeles 5 minutter.

Et anden mulighed kunne være at lægge placeringerne i de to halvårsturneringer sammen, så at spilleren med det sammenlagt laveste (placerings-)tal er klubmester.

7.Evt.


Inden GF spiser vi sammen - kl. 18.30 - klubben giver øl, og I bestiller smørrebrød hos mig, senest den 21. april.


Vi uddeler hvert år 3 sølvglinsende vandrepokaler: kamppokalen for bedste indsats i holdkampene, en pokal til klubmesteren og endelig skønhedspokalen til præmiering af et skønt skakparti. Lad stoltheden råde og grav et flot parti frem og send det til (et af) de tre medlemmer i bedømmelseskomiteen: Benny, John, Anders. For at de skal have tid til bedømmelsen, bedes I indlevere senest 21. April.


Hermed indkaldes alle medlemmer af Varde Skakklub til årets ordinære GF, som afholdes


tirsdag den 27.4. 2010 kl. 19.15 i vores klublokale.


Dagsorden:


1. valg af dirigent


2. formandens beretning


3. fremlæggelse af regnskab


4. kørselstakster


5. kontingent


6. valg


7. evaluering af klubturneringen


8. indkomne forslag iøvrigt


9. eventuelt


Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, og alle der er interesserede i at give et nap med her, er meget velkomne til at melde sig!!


Niels Peter er villig til genvalg, mens Flemming ikke modtager genvalg.


NB! I lighed med vores sidste (jule-)afslutning vil vi arrangere spisning med bægerklang og godt humør inden GF, nemlig kl.18.00.


Anders modtager som sidste gang jeres bestillinger på smørrebrød ( pr. stk. ca. 25 kr) og bringer dem frem. Tilmelding med angivelse af antal madder senest den 20.4 .


 


NBNB!! Programmet for de tre sidste tirsdage er ændret lidt:


13.4 :hængepartier


18.4 : sidste frist for afvikling af HP


20.4 : runde 7


 


Med venlig hilsen og vel mødt


Anders og resten af BStGeneralforsamling i Varde skakklub på Lykkesgårdskolen mandag d. 5. maj kl. 19.30


 


Dagsorden


 


Valg af dirigent / Michael Langager valgt


Formandens beretning  / godkendt (Klubmester blev Peter Roesen. Niels Peter Nissen fik kamppokalen, Michael Langager fik præmien for bedste parti)


Aflæggelse af regnskab / godkendt


valg ( på valg Flemming Færge, Benny Damgaard og Alfred Holm Benny Damgaard ønskede ikke genvalg. Niels Peter Nissen blev nyvalgt, Alfred Holm og Flemming Færge blev genvalgt.


Indkomne forslag / ingen


Drøftelse af næste sæson (08/09) /


Eventuelt

Generalforsamling


Varde Skakklub indkalder til generalforsamling den 2. maj 2007 kl. 19.30 i klubbens lokaler på Lykkesgårdsskolen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning for sæsonen 2006/2007.

3. Uddeling af skønhedspræmie for årets parti.

4. Formandens beretning om næste sæson.

5. Regnskab, samt fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg.

8. Eventuelt.