Referat af generalforsamling 29.4.14

Aftenen indledtes med festmiddag bestående af hjemmebragte, højtbelagte smørebrød a la Kvickly med tilhørende øl - her var klubben den glade giver.

Efter lidt indledende uro, hvor borte havde taget formandens dagsorden, men senere -  med Peters mellemkomst- blev genskabt via en I-phone, gik generalforsamlingen i gang.

I Michaels fravær blev Peter valgt til dirigent.

Anders fremlagde beretningen:
Vi har fået nye lokaler, som er tilfredsstillende. Ole har foræret klubben et flot – nu lidt asymmetrisk materialeskab.
Enkelte medlemmer har været udadfarende og har deltaget i EMT i
har deltaget i Høstturneringen (EMT) i Grindsted og jule-hurtigturneringen i Vojens.
Efterårets klubturnering som blev spillet i én gruppe blev vundet af Anders
Forårsturneringen var delt i to grupper.:
    Gruppe 1 blev vundet af Hans Jørgen, som dermed fik retten til at spille om mesterskabet  
    med efterårets vinder. ( kampen blev senere på aftenen afviklet med Hans Jørgen som
    vinder og dermed klubmester).
    Gruppe 2 blev vundet af 5, som delte æren – Alfred, Ejvind, Bent, Ole og Kim
(her mangler Kim og Ejvind at modtage deres præmie)
Holdturneringen er gået middelmådigt for alle tre hold. !.-holdet bliver i Mester ræken. 2.-holdet bliver i A-rækken og 3.-holdet rykker ned i B-rækken.
Niels Peter fik kamppokalen med en score på 75% på 2.-holdet.
Flensborgklubben kommer på besøg d. 23.8.14. Man opfordres til at deltage.
Nye gsæter i klubben: Sandor og Gabor.
Vi har modtaget 4 nye medlemmer fra Helle skakklub som er nedlagt.
5 bestyrelsesmøder er afholdt i årets løb.
Den tidligere Varde/ Ølgodturnering er i år omdøbt til Varde Weekend-turnering 2014
Et initiativ i Isbjergparken med skaktilbud et stoppet på grund af for lille tilslutning.
Vi  ( hvem?) opfordrer en lærer til at få gang i skoleskak på Jacobi Skole.

-      Ole roste formandens beretning ”på trods af et par svipsere”.

-      Evt. andre lokaler efterlyses, når skolen skal genopbygges.

-      Niels Åge takker for god modtagelse af Hellespillerne.

Herefter var der præmieuddeling til pladserne i gruppe 1 og til de fem ettere i gruppe 2 Skønhedspræmien gik til Anders for sit parti mod Poul i klubturneringen.
Herefter blev regnskabet fremlagt og godkendt.
På valg var Niels Peter og Benny. Begge modtag genvalg med applaus
evt.  Intet.                                                                                                                   Ref. JC

 


 


Den 30. april 2013 afholdtes generalforsamling i Varde Skakklub på Lykkesgårdskolen

med følgende

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg: på valg er Anders, Peter og John, som alle er villige til genvalg

5. Indkomne forslag.

6. Evt.

Deltagere:

- Fra bestyrelsen: Anders, Peter, Benny og Niels Peter.

- Øvrige medlemmer: Søren, Jørgen, Bjarne, Mikael, Hans Jørn, Bent, Leif, Alfred, Ole,

Poul og Jan.

Følgende drøftedes/vedtoges:

- Ad pkt. 1:

Mikael Langager, der blev valgt, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet.

- Ad pkt. 2:

Anders redegjorde for

lokaleproblemerne i sæsonen på grund af svamp på Lykkesgårdskolen, kulturnatten med

sponsorater fra Vincents og Warwik, medlemmernes turneringsaktiviteter i den forløbne

sæson og aktiviteter på klubaftenerne i øvrigt.

Vi har haft 2 hold i A-rækken og et hold i Mesterækken 1. Hans Jørn fik kamppokalen for 5

1/2 point på 1. holdet.

Forårsturneringen:

Søren vandt gruppe 2, Svend blev nr. 2 og Jan blev nr. 3.

I gruppe 1 blev Poul nr. 2 og Hans Jørn nr. 1.

Hans Jørn blev klubmester efter match mod Poul, der var vinder af efterårsturneringen.

Det er besluttet at udsætte uddelingen af skønhedspokalen til næste år.

Formandens beretning blev sat til debat.

Spørgsmålet om antal hold og kriterierne for holdudtagelse drøftedes. Bestyrelsen vil tage

spørgsmålet op.

Beretningen vedtoges enstemmigt, også selvom underholdningsværdien angiveligt ikke

var på højde med forrige generalforsamling.

- Ad pkt. 3:

Bjarne redegjorde for regnskabet i kasserer John Callesens fravær. Regnskabet

godkendtes.

- Ad pkt. 4:

Anders, Peter og John genvalgtes.

- Ad pkt. 5 og 6:

Intet.

Mikael Langager Peter Roesen

(dirigent) (referent

 

Referat generalforsamling 24. april 2012

1. Valg af dirigent                                                                   

Bestyrelsen foreslog Michael Langager.
Michael valgt.

2.Formandens beretning.
Formanden fortalte kort om klubbens medvirken ved kulturnatten. Herefter refererede han til efterårets klubturnering, hvor vi fik to hjemvendte spillere med: Poul og Jan.
Bjarne gjorde sig specielt bemærket ved emt. i Grindsted, idet han vandt sin gruppe. Vores to unge spillere er trofaste ved klubaftener. Peter især og Jesper har brugt demobrættet godt.
Formanden kom kort ind på resultatet efterårets holdkampe. Han kom kort ind på Arnes uventede død d. 8.12. Herefter rundede formanden forårets holdturnering. Resultatet er næste år 3 A-hold og et hold i mesterrækken.
Derefter fulgte uddeling af skønhedspokalen, som gik til Steen.
Formanden sluttede sin beretning med at læse et digt fra Flensborg-klubbens hjemmeside.
Herefter blev  der uddelt præmier til vinderne af grupperne i klubturneringen samt til mest scorende i holdkampene ( Jørgen)
 Dirigenten syntes beretningen var ganske underholdende og efterlyste så evt. (ordentlige!) kommentarer.
Der var kun anerkendende komentarer!
Tilmeldinger til Ølgod turneringen lige nu: 19
Beretning godkendt med applaus.

3. Fremlæggelse af regnskab.
 John fremlagde som ny kasserer regnskabet. Det blev godkendt.

4. Valg
Niels Peter og Benny på valg. Begge modtog genvalg.

5. Forslag fra bestyrelsen. Forslagene blev omformuleret før afstemning til:
                           1.Kontingentet for pensionister sættes op med 40 kr. om året.:   vedtaget.
                           2.Kontingentet  stiger for alle med 50 kr.:  vedtaget.
                           3.Gave til medlemmer der fylder rundt samt efter bestyrelsens skøn. : vedtaget.
                           4. Vedtægtsændringer fremlangt:   ændringsforslag i §7 ..hvorefter evt. formue tilfalder den hovedkreds, som klubben tilhører i tilfælde at klubben ophæves.    

vedtaget.

6. evt. intet.

Formanden takkede for god ro og orden.

Senere på aftenen blev klubmesterskabet afgjort mellem vinderne af efterårets-  og forårets klubturneringer. Det stod mellem Poul Grydholt  og Benny Damborg
Benny vandt.

 

Ref: JC
 

Vedtægt for Varde Skakklub vedtaget på generalforsamling d. 24. april 2012

Love og vedtægter for Varde Skakklub.

 

§ 1.                Klubbens navn er Varde Skakklub, og dens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

 

§ 2.                Medlemskab kan opnås af alle, der kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser.

 

§ 3.                Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages frist, enten i dagspressen, på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til medlemmerne.

Forslag til gereralforsamlingsbeslutninger skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bilag udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelsen, revisor og disses suppleanter. Regnskabet fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af klubbens medlemmer eller en enig bestyrelse kræver det.

 

§ 4.                Bestyrelsen består af fem medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, mens der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

To suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar overfor generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal; ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

 

§ 5.                Alt andet end skaklige aktiviteter er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftener.

 

§ 6.                Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer. Til at lede disse vælger bestyrelsen en turneringsleder og fastsætter regler for turneringen.

 

§ 7.                Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når mindst 2/3 af de i afstemningen deltagende medlemmer stemmer for forslaget. Bestemmelsen om klubbens ophævelse kan kun ske, når mindst ¾ af klubbens medlemmer stemmer derfor. Skulle klubben ophøre at bestå tilfalder den eventuelle formue den hovedkreds som klubben tilhører.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 24.4.2012

 

sign.

Anders Christensen               Michael Langager

formand                           dirigent


 

 

Hermed indkaldes der til den årlige Generalforsamling  i Varde Skakklub tirsdag den 25. april 2012  kl. 19.15 -   .

 

Måske husker I, at vi denne aften uddeler to af vores tre pokaler, 1) kamppokalen for den bedste indsats i holdkampene og 2) pokalen for et parti skak med skønhedsværdi. Komiteen til vurdering af skønheden består i år af John og Anders, vi har modtaget enkelte partier og vil meget gerne have flere til bedømmelse, fristen for indlevering er den 17.4.

 

Efter afholdelsen af GF afgøres klubmesterskabet mellem efterårets og forårets vinder i en match over to hurtigpartier med 20 min. til hver, og i tilfælde af 1 - 1 spilles et sudden-death parti med 6 min. til hvid og krav om gevinst og 5 min. til sort. 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Valg. På valg til bestyrelsen er Niels P og Benny.

5. Forslag til afstemning:       

   1) bestyrelsen foreslår klubbens pensionistrabat i kontingentet afskaffet

   2)        "             "       kontingentet sat op med 50 kr. om året

   3)        "             "       at klubben giver medlemmer en gave, når de fylder 50, 60 og 70 år

   4) et udvalg arbejder på at revidere klubbens vedtægter - måske er de nået så vidt, at de kan præsentere et forslag... (se nuværende Vedtægt og forslag nedenstående

)6. Eventuelt  

 

mvh Anders

Nuværende vedtægt

 

 

Forslag til ny vedtægt

Love og vedtægter for Varde Skakklub.

 

§ 1.Klubbens navn er Varde Skakklub, og dens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem af Dansk Skak Union.

 

§ 2.Medlemskab kan opnås af alle, der kan tilslutte sig klubbens formål, betaler kontingent og respekterer generalforsamlingens vedtagelser.

 

§ 3.Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages frist, enten i dagspressen, på klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til medlemmerne.

Forslag til gereralforsamlingsbeslutninger skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med bilag udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages valg af bestyrelsen, revisor og disses suplleanter. Regnskabet fremlægges til godkendelse. Der træffes bestemmelse om spilletid, spillested og kontingent, og der behandles sådanne spørgsmål, som er af almindelig interesse for klubben. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af klubbens medlemmer eller en enig bestyrelse kræver det.

 

§ 4.Bestyrelsen består af fem medlemmer, der konstituerer sig med en formand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år, mens der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

To suppleanter til bestyrelsen vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen optræder på klubbens vegne og kan under ansvar overfor generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal; ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

 

§ 5.Alt andet end skaklige aktiviteter er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftener.